Meeting the needs of Evangelism in Asia through Technology

   
     +66 52 000 580
Tap To Call

ภารกิจ   arrow

งบประมาณ ภารกิจ

เราตระหนักถึงความจำเป็นสำหรับทูตสวรรค์ 3 องค์ ในส่งสารด่วนข้อความ คัมภีร์วิวรณ์ บทที่ 14 กล่าวว่า พระเยซูได้รับมอบหมายหน้าที่ให้เราสามารถนำไปใช้ได้ทั่วโลก โดยมุ่งเน้นเป็นพิเศษในเอเชีย เราจะพยายามผ่านไปด้วยอำนาจในพระวัญญาณบริสุทธิ์ที่จะไปให้ถึงมวลชลใน 10/40 ช่อง ด้วยสื่อและใช้พระคัมภีร์เป็นศูนย์กลาง พระคำของพระเจ้ามีความหมายสำคัญในการส่งข่าวดีถึงผู้อื่น ในภาษาของตนเอง เราเชื่อว่าคำสอนของพระเจ้าจะไม่มีค่าใช้จ่าย และตรงไปตรงทุกชาติ ด้วยความเมตตา ปากต่อปาก และ ผู้คน

 

CC BY-SA 4.0 ภารกิจ by All Asia Studio is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.